Corporate Governance.

BOLAGSORDNING FÖR ANTCO. Investment Group AB (publ)

§ 1 Firma
Bolagets firma är ANTCO. Investment Group AB (publ) med org nr: 559098-4471
Bolaget är publikt

§ 2 Styrelsens säte
Bolagets styrelse ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholm län

§ 3 Verksamhet
Föremålet för bolagets verksamhet är att, direkt eller indirekt genom dotterbolag, äga och förvalta fast och lös egendom och värdepapper samt därmed förenlig verksamhet. Vidare ska bolaget verka som rådgivare inom strategiutveckling, marknadsföring, ekonomiska, finansiella, administrativa och tekniska frågor. Bolaget ska idka affärsverksamhet i både Sverige och utomlands.

§ 4 Aktiekapital
Bolagets aktiekapital ska vara lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

§ 5 Antal aktier
Antalet aktier ska vara lägst 4 000 000 aktier och högst 16 000 000 aktier. Aktierna ska kunna ges ut i två serier, serie A till ett antal av högst 1 600 000 och serie B till ett antal av högst 14 400 000. Aktie av serie A medför tio röster och aktie av serie B en röst.

A-aktie skall konverteras till B-aktie på begäran av innehavare av A-aktie. Sådan begäran skall framställas skriftligen till styrelsen och kan ske när som helst. Det antal aktier som skall konverteras skall anges samt, om inte framställningen omfattar innehavarens samtliga A-aktier, vilka A-aktier som skall konverteras. Styrelsen skall behandla ärendet inom tre månader från det att begäran erhållits. Konvertering skall anmälas för registrering utan dröjsmål.

Beslutar bolaget att genom kontantemission eller kvittningsemission ge ut nya aktier ska en gammal aktie ge företrädesrätt till ny aktie av samma aktieslag i förhållande till det antal aktier innehavaren förut äger (primär företrädesrätt). Aktier som inte tecknas med primär företrädesrätt ska erbjudas samtliga aktieägare till teckning (subsidiär företrädesrätt). Om inte sålunda erbjudna aktier räcker för den teckning som sker med subsidiär företrädesrätt, ska aktierna fördelas mellan tecknarna i förhållande till det totala antal aktier de förut äger i bolaget. I den mån detta inte kan ske vad avser viss aktie/vissa aktier, sker fördelning genom lottning. Beslutar bolaget att ge ut endast A-aktier eller B-aktier, ska samtliga aktieägare, oavsett om deras aktier är A-aktier eller B-aktier, ha företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vad som sagts ovan ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att fatta beslut om kontantemission eller kvittningsemission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt. Vad som föreskrivs ovan om aktieägares företrädesrätt ska äga motsvarande tillämpning vid emission av teckningsoptioner och konvertibler. Vid ökning av aktiekapitalet genom fondemission ska nya aktier emitteras av varje aktieslag i förhållande till det antal aktier av samma slag som finns sedan tidigare. Därvid ska de gamla aktierna av visst aktieslag ge företrädesrätt till nya aktier av samma aktieslag i förhållande till sin andel i aktiekapitalet. Vad som nu sagts ska inte innebära någon inskränkning i möjligheten att genom fondemission, efter erforderlig ändring av bolagsordningen, ge ut aktier av nytt slag

§ 6 Styrelse
Styrelsen ska bestå av lägst tre (3) och högst fem (5) ledamöter med högst tre (3) suppleanter.
Ledamöterna och suppleanterna väljs årligen på årsstämma för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

§7 Revisorer
Bolaget skall ha en till två revisorer med eller utan revisorssuppleanter eller ett registrerat revisionsbolag.

§ 8 Kallelse
Kallelse till årsstämma samt till extra bolagsstämma där fråga om ändring av bolagsordningen kommer att behandlas ska utfärdas tidigast sex (6) och senast fyra (4) veckor före stämman. Kallelse till annan extra bolagsstämma ska utfärdas tidigast sex (6) och senast två (2) veckor före stämman. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Vid tidpunkten för kallelse ska information om att kallelse skett annonseras i Svenska Dagbladet. Aktieägare, som vill deltaga i förhandlingarna på bolagsstämma, skall dels vara upptagen i utskrift eller annan framställning av hela aktieboken avseende förhållandena fem vardagar före bolagsstämman dels göra anmälan till bolaget den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämma medföra ett eller två biträden, dock endast om aktieägare gjort anmälan härom enligt föregående stycke.

§ 9 Årsstämma
Årsstämma hålls årligen inom sex (6) månader efter varje räkenskapsårs utgång.
På årsstämma ska följande ärenden förekomma till behandling:
1. Val av ordförande vid stämman
2. Upprättande och godkännande av röstlängd
3. Val av en eller två justeringsmän
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
5. Framläggande och godkännande av dagordning som framgår av kallelsen
6. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse, samt i förekommande fall koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
7. Beslut
a) om fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt i förekommande fall koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
8. Fastställande av antalet styrelseledamöter och, i förekommande fall, styrelsesuppleanter och revisorssuppleanter
9. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor
10. Val av styrelse med eventuella suppleanter samt i förekommande fall revisor och revisorssuppleanter
11. Annat ärende, som ankommer på stämman att behandla enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

§ 10
Bolagets aktier skall vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

§ 11 Räkenskapsår
Bolagets räkenskapsår ska vara 1 januari – 31 december.


Denna bolagsordning antogs vid extra bolagsstämma 2022-09-07