Privacy Policy.

Med denna integritetspolicy vill ANTCO. Investment Group AB (publ) (“ANTCO.”, "vi" eller “oss”) eller något av de ingående bolagen i ANTCO.-koncernen förklara hur koncernen behandlar dina personuppgifter när du är i kontakt med oss som privatperson. Vi är engagerade i att skydda och respektera din integritet i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).

Denna policy anger hur de personuppgifter du som privatperson lämnar till oss kommer att behandlas. Vänligen läs följande noggrant för att förstå våra rutiner beträffande dina uppgifter.

Personuppgiftsansvarig är ANTCO. Investment Group AB (publ), 559098-4471, Box 5141, 102 43 Stockholm.

1. Information vi samlar in från dig
Vi samlar in och bearbetar endast de uppgifter som är nödvändiga för fullgörande av avtal. I vissa fall behandlar vi också dina personuppgifter när vi är skyldiga enligt lag. Dina personuppgifter lagras bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste lagra dem enligt lag. Därefter raderas de i enlighet med våra gallringsrutiner

2. Användning av informationen
Vi använder endast din information för att utföra vår del av fullgörande av avtal och för att kunna förse dig med den information som du begär av oss. Vi delar inte dina uppgifter med någon tredje part utan ditt godkännande.

Vid frågor kring detta kontakta oss gärna på contact (at) antcoinvestmentgroup.com.

3. Säkerhet för din information
Vi kommer att vidta samtliga rimliga tekniska och organisatoriska försiktighetsåtgärder för att förhindra förlust, missbruk eller ändring av din information.

4. Policyändringar
Eventuella förändringar som vi gör i vår integritetspolicy i framtiden kommer att läggas ut på denna sida och vid behov meddelas dig via e-post.

5. Dina rättigheter
Enligt tillämplig dataskyddslagstiftning har du rätt till registerutdrag, rättelse och radering av personuppgifter. Du har även rätt att begära att vår behandling begränsas, begära rätt till rätt att få tillgång till eller radera personuppgifter, invända mot vår behandling och inge klagomål till tillsynsmyndighet. Vissa av rättigheterna gäller bara i vissa situationer, om vi t.ex. har en skyldighet att enligt lag spara en viss uppgift så kan vi inte radera sådan.

Vår webbplats kan från tid till annan innehålla länkar till och från webbplatser. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser vänligen observera att dessa webbplatser har sin egen integritetspolicy och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar personliga uppgifter till dessa webbplatser.

6. Kontakt
Om du har några frågor om denna integritetspolicy eller vår behandling av din information, kontakta oss då på contact (at) antcoinvestmentgroup.com.